Zbliża się termin opłaty składki członkowskiej za styczeń!

Przypominamy o konieczności zapłaty składki członkowskiej za miesiąc styczeń!

Zgodnie z Regulaminem Szkółki Piłkarskiej MKS Pogoń Miechów do 30 dnia każdego miesiąca należy dokonać opłaty składki członkowskiej w wysokości 20,00 zł.  W przypadku rodzeństwa opłata wynosi 20,00 zł. za pierwsze dziecko i 10,00 zł. za każde kolejne.

Składki miesięczne pobierane są przez 12 miesięcy w roku.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) klub może zmienić termin płatności ww. opłaty lub odstąpić od jej pobierania.

Składkę można zapłacić u trenera grupy lub przelewem na rachunek bankowy nr:
75 8591 0007 0200 0014 4065 0001 z adnotacją jakiego zawodnika dotyczy i z jakiej grupy.

Uwaga!
W przypadku braku zapłaty za dany miesiąc zawodnik nie będzie mógł uczestniczyć w treningach i meczach swojej drużyny począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca!

Opóźnienia i zaległości w opłatach uniemożliwiają realizację zadań statutowych klubu!